Nieuws in kader van coronavirus

19-03-2020

Wij zullen ons tot het uiterste blijven inspannen om invulling te geven aan uw vragen en wensen.

De invloed die de uitbraak van het coronavirus heeft is groot. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot situaties waarbij Betoncentrale West-Brabant haar afspraken niet heeft kunnen nakomen. Wij zullen ons tot het uiterste blijven inspannen om invulling te geven aan uw vragen en wensen.

Niemand kan echter in de toekomst kijken. Ondanks het feit dat wij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgen, kunnen wij in een situatie komen dat wij gemaakte afspraken door overmacht niet meer kunnen nakomen. Te denken valt aan het ontstaan van personeelstekort of niet leverende producenten in verband met het coronavirus of aangescherpte maatregelen vanuit de overheid.

Mocht deze situatie zich voor gaan doen, dan zullen wij u daarover zo snel mogelijk informeren.

Omgekeerd  zouden wij ook graag tijdig van u vernemen indien er van uw kant beletsels ontstaan, waarbij de door u met ons gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden. Zodat ook in dat geval in onderling overleg maatregelen getroffen kunnen worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met gezond verstand en op basis van een constructieve samenwerking, in deze voor ons allen bijzondere tijd, samen zo goed mogelijk tot oplossingen kunnen komen.